Ta strona korzysta z cookies OK zobacz więcej

 
Hurtownia okularów DRACO to sprzedaż hurtowa okularów przeciwsłonecznych i polaryzacyjnych.
 
 
Jesteś tutaj:  strona główna / Regulamin
Regulamin aktualizacja:  2023-01-02

 

Regulamin internetowej hurtowni okularów DRACO

 

 

§ 1

 

Hurtownia internetowa DRACO działa pod adresem www.hurtownia-draco.pl, zwana w dalszej części Hurtownią DRACO lub Hurtownią, prowadzona jest przez DRACO Sp.z o.o. z siedzibą w 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 23A, działająca na podstawie wpisu do KRS, nr 0000633674, NIP: 517-03-76-617, REGON: 365233951 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł który został wniesiony w całości.

 

 

§ 2

 

1. Uprawnionymi do korzystania z hurtowni internetowej DRACO są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), zwani dalej Klientami.

2. Korzystanie z Hurtowni oznacza akceptację regulaminu.

3. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Hurtownię DRACO drogą elektroniczną.

3. Możliwość wglądu do cen hurtowych na stronie Hurtowni a także możliwość składania zamówień następuje po zarejestrowaniu http://www.hurtownia-draco.pl/Rejestracja przez Klienta i aktywacji jego konta przez administratora hurtowni internetowej.

4. Aktywacja konta następuje po zweryfikowaniu poprawności danych. Klient otrzymuje login i hasło do jego wyłącznej dyspozycji. Zobowiązuje się on do utrzymania tych danych w tajemnicy przed osobami trzecimi.

5. Poprzez zarejestrowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Hurtownia DRACO ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej oraz dane osobowo-adresowe, które są przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.

7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony Hurtowni można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. Z chwilą wysłania zamówienia przez Klienta dochodzi między hurtownią DRACO a Klientem do zawarcia umowy sprzedaży towaru wskazanego w zamówieniu.

9. Wysyłając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości

i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia DRACO Sp. z o.o. do obciążenia Klienta fakturą VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu przez Klienta.

10. Strony ustalają, że miejscem zawarcia umowy jest Rzeszów.

 

 

§ 3

 

1. Ceny podane na stronie Hurtowni są cenami netto w złotych polskich.

2. Minimalna wartość zamówienia to 400 zł netto.

3. Realizacja zamówienia następuje do 2 dni roboczych.

4. Zamówienia realizowane są w dniach roboczych w godz. 9:00 – 17:00.

5. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem kuriera DPD, ceny przesyłek podano w zakładce „Współpraca”.

6. W momencie odbioru towaru przez Klienta, zobowiązany jest on do sprawdzenia towaru w obecności osoby doręczającej (kurier). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności zawartości przesyłki zobowiązuje się on do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji (protokółu szkody),która będzie jedyną podstawą do roszczeń z tego tytułu.

 

 

§ 4

 

1. Produkty nabywane w Hurtowni przez Klienta przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, dlatego strony wyłączają odpowiedzialność dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

2. Podstawą reklamacji jest dowód sprzedaży w postaci faktury.
3. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia, natomiast nie przyjmujemy zwrotów.
4. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami obowiązuje zasada, iż przedsiębiorca powinien udowodnić,

że wada towaru istniała w chwili wydania mu rzeczy bądź wynika z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Dlatego też warto szczegółowo zbadać rzecz przy dostawie pod względem ewentualnych wad oraz udokumentować te okoliczności w taki sposób, by można było się na nie powołać w późniejszym procesie reklamacyjnym (np. sfotografować dostarczony towar, jego opakowanie i wygląd zewnętrzny po odpakowaniu albo sfilmować proces odbioru i opakowania oraz pierwszego użycia).
 


4. Różnice w wyglądzie towarów mogą wynikać z różnic w wyglądzie naturalnym a zdjęciami wykonanymi aparatem cyfrowym.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

 

 

§ 5

 

1. Zdjęcia produktów umieszczane na stronach Hurtowni są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

2. Wszystkie opisy i zdjęcia zamieszczone na stronie Hurtowni są własnością Hurtowni DRACO lub jej kontrahentów. Jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całościlub części w/w bez zgody Hurtowni DRACO jest naruszeniem prawa autorskiego. W celu uzyskania zgody na wykorzystywanie zdjęć należy skontaktować się z właścicielem Hurtowni.

 

 

§ 6

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hurtownią a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hurtowni.

 

 

§ 7

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 8

 

Hurtownia DRACO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Hurtowni.

 

 
 
O nas
Informacje
www.hurtownia-draco.pl
aktualizacja:  2024-05-20 15:16